Nuorisoseura

Suomen Nuorisoseurat - ajan hermolla 140 vuotta

Nuorisoseuraliike syntyi nuortenperustamana vuonna 1881. Nuorisoseurojen syntyvaiheet liittyvät kansalliseenheräämiseen ja sivistysaatteen nousuun. Nykyisin järjestö on Suomen merkittävinkulttuurisen nuorisotyön toimija.

Nuorisoseuraliikkeen syntyvaiheet liittyvät 1800-luvun lopun kansalliseen heräämiseen ja sivistysaatteen nousuun. Nuorisoseuraliikkeen perustajana pidetään ensimmäisen nuorisoseuran perustajaa, kauhavalaista Matti Sippolaa ja liikkeen aatteellisen oppi-isänä Santeri Alkiota.

Kansanliikkeestä järjestöksi

Nuorisoseuraliikesyntyi kansanliikkeenä ja organisoitui vasta myöhempinä vuosina piirijärjestöiksi ja valtakunnallisiksi liitoiksi. Ensimmäisenä maakunnallisena keskusseurana järjestäytyi Etelä-Poh­janmaan Nuorisoseurojen Liitto vuonna 1882. Suomen Nuorison Liitto aloitti toimintansa 1897. Vuodesta 1994 lähtienuorisoseurojen keskusliiton nimi oli Suomen Nuorisoseurojen Liitto ja vuon­na 2012 nimi muutettiin muotoon Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurojen toiminnassa keskeisiä harrastusaloja olivat itsekasvatus- ja sivistysaatteen mukai­sesti monimuotoinen kansanvalistustoiminta. Nuorisoseurojen rooli muun muassa lukutaidon ja suomalaisen kirjastolaitoksen kehittäjänä on ollut merkittävä. Liikkeen alkuvaiheessa nuorisoseuro­jen keskeisiä toimintamuotoja olivat muun muassa lukutuvat ja kansanjuhlat sekä teatteriin ja lii­kuntaan painottunut harrastustoiminta. Nuorisoseuratoiminta laajeni pian koko maan kattavaksi liik­keeksi

Toiminnan laajentumisen ja monipuolistumisen myötä ryhdyttiin kiinnittämään huomiota myös las­ten toimintaan. 1900-luvun loppupuolella eri toimintamuotoja varten nähtiin tarkoituksenmukaisena perustaa omia liittoja vastaamaan eri toiminta-alojenkehittämisestä.

Osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus toimintaa ohjaavina arvoina nuorisoseuraliike–käsitet­tä käytetään yleisesti kuvaamaan sitä aatteellista pohjaa, jolle nuorisoseuratoiminta on rakentunut vuodesta 1881 alkaen. Nuorisoseuraliike koostuu useista järjestöistä, joista selvimmin nivoutuvat yhteen Suomen Nuorisoseurat sekä koulutustoiminnan osalta läheisenä kumppanina toimiva Suo­men Nuoriso-opisto sekä Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ja sen opintokeskus. Nuorisoseuratoimin­nassa ovat mukana eri-ikäiset toimijat lapsista aikuisiin. Jäsenistöstä puolet on alle 29-vuotiaita ja neljäsosa alle 16-vuotiaita.