Vahannan nuorisoseuran tietosuojakäytäntö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Vahannan Nuorisoseura

Tämä on Vahannan Nuorisoseuran:n (y-tunnus 0927350-7) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisentietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 21.5.2018 Viimeisin muutos 21.5.2018.


1. Rekisterinpitäjä
Vahannan Nuorisoseura

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kimmo Karonen

3. Rekisterin nimi
VahannanNuorisoseuran laskutus- ja kerho-osallistuja rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

-henkilön suostumus (dokumentoitu,vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen, yksiselitteinen)

-sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerho-ja kurssilaskutus, yhteydenpito kerholaisiin, toteutettavat tapahtumat ja kurssit. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, mahdollinen yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot, muut kerhotoimintaa tai seuran toimintaan liittyvät tiedot.
Tiedot säilytetään kerhon, kurssin, tapahtuman päätökseen saakka tai niin kauan kuin osallistujan kanssa tehtävässä sopimuksessa on erikseen sovittu

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujilta mm. www-lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa osallistuja luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä
osin kun niin on sovittu asiakkaan kanssa.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella niiden laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti riittävän vahvoilla salasanoilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Paperisia asiakastietoja säilytetään lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).